Uitvoering
Opdrachten worden in de regel uitgevoerd door de in de offerte voorgestelde trainer/adviseur(s) of, in overleg met de opdrachtgever, met andere door ons in te schakelen gekwalificeerde medewerkers.

Aanpak
De aanpak van een opdracht wordt steeds op hoofdlijnen in samenwerking met de opdrachtgever vastgesteld. De concrete invulling hiervan wordt door de trainer/adviseur gegeven naar eigen professioneel inzicht, waarbij het bieden van maatwerk aan een betreffende groep of gegeven een specifieke situatie een belangrijk richtsnoer vormt.
Wij achten het van belang om aangaande de invulling van het programma en de samenstelling en verzorging van het ondersteunende materiaal samenwerking te betrachten. Hiervoor kunnen aparte afspraken gemaakt worden. 

Evaluatie

Na afloop van elk adviestraject of opleidingsprogramma wordt door de deelnemers geëvalueerd; de gegevens hiervan worden met medeweten van de deelnemers aangeboden aan de opdrachtgever.


Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen RKC en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door de door RKC getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door RKC aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.


Vertrouwelijkheid

Informatie over de organisatie en de deelnemers is vertrouwelijk; zonder toestemming van de opdrachtgever wordt hierover niets naar buiten gebracht. Ten aanzien van informatie over personen geldt ook intern in de organisatie vertrouwelijkheid, zowel voor de trainer/adviseur(s) als voor de deelnemers.


Betaling

In-company trainingen: bij acceptatie van de opdracht, wordt door ons een rekening ingediend van 50% van het totaal begrote honorarium. Voorts wordt per maand een afrekening gestuurd betreffende die onderdelen van de opdracht die zijn gerealiseerd. Open inschrijving: na de definitieve inschrijving wordt door ons het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

Bij beide: de opdrachtgever verplicht zich onze rekening binnen een maand na datum te voldoen door overschrijving op onze rekening 113741863 bij de Rabobank te Lelystad.


Vervanging bij overmacht

Open trainingen: aan iedere groep is een vaste trainer verbonden. In het uitzonderlijke geval van verhindering zullen wij zorg dragen voor gelijkwaardige vervanging.

In-company trainingen: in geval van overmacht bij ons bureau (bijvoorbeeld door ziekte) wordt direct met de opdrachtgever overlegd over vervanging, dan wel over een te vinden andere oplossing voor de dan ontstane situatie (bijvoorbeeld verandering van trainingsdatum).


Annuleringsregeling

Open trainingen: na de definitieve inschrijving is altijd het totale factuurbedrag verschuldigd. Indien bij verhindering daarvan vóór aanvang van de training melding wordt gemaakt, mag kosteloos een collega/vervanger de plaats van de ingeschreven kandidaat innemen voor de gehele training. Bij annulering meer dan 6 weken voor aanvang van de training, stellen wij de kandidaat in de gelegenheid om zonder financiële consequenties zijn deelname te verschuiven naar dezelfde training op een later tijdstip binnen 1 jaar. Bij annulering minder dan 6 weken voor aanvang van de training, stellen wij de kandidaat in de gelegenheid om tegen betaling van 50% van de geldende kosten deelname te verschuiven naar dezelfde training op een later tijdstip binnen 1 jaar.

In-company trainingen: bij annulering een maand of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht; bij annulering binnen een maand voor de afgesproken datum is dit 75%, bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.